Himachal Pradesh
13th Legislative Assembly ( Vidhan Sabha )
NAME OF HON'BLE SPEAKER FROM TO
Sh. Vipin Singh Parmar 26/02/2020
Shri Rajeev Bindal 10/01/2018 16/01/2020
Shri Brij Behari Lal Butail 09/01/2013 16/01/2020
Shri Tulsi Ram 11/01/2008 16/01/2020
Shri Gangu Ram Musafir 11/03/2003 16/01/2020
Shri Gulab Singh Thakur 30/03/1998 16/01/2020
Shri Kaul Singh Thakur 15/12/1993 16/01/2020
Shri T.S.Negi 20/08/1990 16/01/2020
Shri Radha Raman Shastri 21/03/1990 16/01/2020
Smt. Vidya Stokes 11/03/1985 16/01/2020
Shri T.S.Negi 22/06/1982 16/01/2020
Shri T.S.Negi 08/05/1979 16/01/2020
Shri Sarvan Kumar 30/06/1977 16/01/2020
Shri Kultar Chand Rana 28/03/1972 16/01/2020
Shri Desh Raj Mahajan 20/03/1967 16/01/2020
Shri Desh Raj Mahajan 04/01/1963 16/01/2020
Shri Jaiwant Ram 24/03/1952 16/01/2020